top of page
Website Home Page-2.png
Crystal Energy Infinite logo - black.gif

Misyon ng Guam Based Metaphysical Shop na tumulong sa pagpapagaling gamit ang enerhiya ng kalikasan. 
Disclaimer:  Metaphysical properties ay ibinigay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang.  Kumonsulta sa isang lisensyadong propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan para sa medikal na payo o alalahanin.   Kung magpapatuloy ang isang kondisyon, mangyaring makipag-ugnayan sa iyong doktor o tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan. Ang impormasyong ibinigay ay hindi kapalit para sa isang konsultasyon sa isang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan, at hindi dapat ituring bilang indibidwal na payong medikal.

Welcome.png
Copy of Copy of Welcome-6.png
bottom of page